Omslag - Ger en god inblick i problematiken

Elina Arn & Magdalena Lindborg

Förlag: Natur & Kultur

Ger en god inblick i problematiken

Psykossjukdomar har länge omgetts med rädsla och oro och samhället har historiskt hanterat de drabbade på väldigt tvivelaktiga sätt med våra ögons mått. Glädjande nog har det gjorts stora framsteg både i inställning och bemötande men även i mediciners verkningsgrad och i behandlingsmetoder.  

Boken är uppdelad i tre delar. I den första handlar det om att förstå och utreda psykos. Den andra delen fokuserar på hur man bemöter och behandlar psykos och den tredje avslutande delen handlar om kognitiv beteendeterapi vid psykos. Grundligt och initierat gås sjukdomsförloppet igenom och man får lära sig om allt från sårbarhet, schizofreni, psykosens faser, kännetecken, hallucinationer, medicinsk behandling et cetera. Många fallbeskrivningar ger en djupare förståelse för hur svårt den förändrade verklighetsuppfattningen drabbar den enskilda – och dennes närstående – och det gör även att jag som läsare lättare hänger med i författarnas resonemang.

Författarna är båda legitimerade psykologer och arbetar med nydebuterad psykos vid akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag tycker de skrivit en mycket bra grundbok kring psykossjukdomar och de olika symtomen. Den är i huvudsak skriven ur ett vuxenpsykiatriskt perspektiv och riktar sig främst till vårdpersonal inom primärvården och psykiatrin samt personer som jobbar med klienter på exempelvis boenden. Även vi andra som inte faller in i någon av de kategorier boken främst riktar sig till kan dock läsa boken med behållning. Man får en god inblick i denna typ av problematik och även om det är en fackbok är det inga större problem att hänga med i bokens olika delar även om man inte har så mycket förkunskap om området i fråga.